logo-5-1
logo-3-1
logo-2-1
logo-4-1
logo-1-1

1897

Periodiek orgaan van de

VERENIGDE HAAGSE FILATELISTEN (VHF)

CONVOCATIE

ALGEMENE LEDEN(JAAR)VERGADERING op dinsdag, 17 april 2018 om 19.30 uur in de Grote Benedenzaal van de BERGKERK, DAAL EN BERGSELAAN 50A TE ´S-GRAVENHAGE (de zaal gaat open om 19.00 uur).

AGENDA:

Aanvang 20.00
1.    Opening
2.    Ingekomen stukken en mededelingen
3.    Verslag van de vorige vergadering op 17 oktober 2017
4.    Voorstel tot schorsing van leden ivm met het niet betalen van contributie
5.    Algemeen jaarverslag van het bestuur
6.    Financieel jaarverslag met korte toelichting door de penningmeester
7.    Verslag van de kascontrolecommissie over het financieel jaarverslag
8.    Jaarverslag van de ledenadministrateur, herdenking overleden leden
9.    Decharge van het bestuur
10.  Het bestuur stelt voor om Raimond Leijder te benoemen als nieuwe secretaris per 1 mei 2018
11.  Vaststellen Reglement Nalatenschap (zie bijlage)
12.  Rondvraag

21.00
PAUZE met gratis consumptie (koffie, thee, bier of frisdrank) en bezichtiging van de prijzen van de gratis verloting, de gekochte loten en de kavels van de veiling en na-veiling.

21.30 - 22.00
13.    Trekking van de gekochte loten

14.    Veiling (zie bijgevoegde veilinglijst) en na-veiling. Neemt u aantrekkelijke (filatelistische) kavels mee voor de na-veiling!

15.    Gratis verloting, met prijzen voor alle aanwezigen, met ditmaal als hoofdprijs uit Nederland, NVPH 573 – 577, de kinderzegels van 1951 postfris, cataloguswaarde € 28,00

OPROEP

Voor de bijeenkomst in mei zoeken wij enkele leden die gedurende maximaal vijf minuten iets willen vertellen over hun verzameling. Wij hopen zo een zestal verhalen te combineren op deze bijeenkomst.

LEES MEER >>> Meld u aan

home landen knop

home Posthistorie knop

home Postwaardestukken knop

home stempels

home thematisch

home Overige