logo-4-1
logo-1-1
logo-5-1
logo-2-1
logo-3-1

1897

Periodiek orgaan van de

VERENIGDE HAAGSE FILATELISTEN (VHF)

CONVOCATIE

ALGEMENE LEDENVERGADERING
op dinsdag, 16 oktober 2018 om 19.30 uur in de Grote Benedenzaal van de BERGKERK,
DAAL EN BERGSELAAN 50A TE ´S-GRAVENHAGE (de zaal gaat open om 19.00 uur).

AGENDA:

Aanvang 20.00 uur
1.    Opening.
2.    Nieuwe leden.
3.    Ingekomen stukken en mededelingen.
4.    Verslag van de vorige twee vergaderingen op 17 oktober 2017 en 17 april 2018.
5.    Jaarverslag van het rondzendverkeer (augustus 2017- juli 2018), gevolgd door het verslag van de kascommissie hierover.
6.    Decharge van het bestuur inzake het Rondzendverkeer.
7.    Benoeming van het bestuur voor 2019. Conform het Huishoudelijk Reglement zal deze maand de verkiezing van het bestuur voor 2019 plaatsvinden.
De voorzitter, de heer J.M. Hupkes, heeft eerder al aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Helaas is op dit moment nog geen kandidaat voor de functie van voorzitter gevonden, waardoor daar vooralsnog een vacature voor blijft open staan. De vier overige bestuursleden stellen zich allen beschikbaar voor herbenoeming. Dit betreft de heren C.J. Fortgens als penningmeester, R.R. Leijder als secretaris, P.J. Huisman als bestuurslid belast met het rondzendverkeer en L.H.J. Oosterloo als ledenadministrateur.
8.    Vaststelling van de begroting 2019, met toelichting door de penningmeester.
9.    Vaststelling van de contributie en het entreegeld 2019.
10.    Aanpassingen Huishoudelijk reglement:
- Wijziging Commissarissen Artikel15:e. Nieuwtjesdienst vervalt, wordt e.Nalatenschappen.
- Nieuwtjesdienst Artikel 20 vervalt.
Drie wijzigingen in het Reglement veilingen:
- Artikel 1 “De veiling bevat kavels van goede kwaliteit. Maandelijks worden ongeveer 100 kavels geveild waarbij het aanbod gevarieerd is.”
- Artikel 4 (nieuwe tekst van de tweede zin): “Alles kan worden ingezonden wat betrekking heeft op postzegels en poststukken met een minimale inzetwaarde van € 5,-.
- Artikel 5 (nieuwe tekst halverwege het artikel): “De biedstappen zijn als volgt: Euro 5,00 t/m 10,00 met € 0,50”.
11.    VHF Privacy verklaring (zie bijlage).
12.    Rondvraag.

21.00 - 21.30

PAUZE met gratis consumptie (koffie, thee, bier of frisdrank) en bezichtiging van de prijzen van de gratis verloting, de gekochte loten en de kavels van de veiling en na-veiling.

21.30 - 22.00
13.    Trekking van de gekochte loten

14.    Veiling (zie bijgevoegde veilinglijst) en na-veiling. Neemt u aantrekkelijke (filatelistische) kavels mee voor de na-veiling!

15.    Gratis verloting, met prijzen voor alle aanwezigen, met ditmaal als hoofdprijs, de Nederlandse zomerzegels 1953 NVPH nrs 602 - 605 postfris, Cw € 25,00.

LEES MEER >>> Meld u aan

home landen knop

home Posthistorie knop

home Postwaardestukken knop

home stempels

home thematisch

home Overige