logo-2-1
logo-3-1
logo-4-1
logo-1-1
logo-5-1

In het kader van uw lidmaatschap van de Verenigde Haagse Filatelisten (VHF) verzamelen wij een aantal persoonsgegevens en aanvullende gegevens om u deel te kunnen laten nemen aan de activiteiten van de VHF en om ons in staat te stellen contact met u te onderhouden.

Wij verzamelen de volgende gegevens: naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, datum aanvang lidmaatschap en bankrekeningnummer van inzenders aan het rondzendverkeer of bij de veiling.

Deze gegevens worden beheerd door de ledenadministrateur; de andere bestuursleden en de betrokken commissaris (veiling) hebben inzage in deze gegevens maar de overige leden niet.

De VHF heeft een collectief lidmaatschap op het Maandblad Filatelie. Het ontvangt als gegevens uitsluitend de naam, het adres en de woonplaats ten behoeve van de toezending van het Maanblad.

Verder heeft de VHF een verwerkersovereenkomst gesloten met de drukker van De Brug ten behoeve van de verzending van De Brug. Ook deze ontvangt alleen de volgende gegevens: de naam, het adres en de woonplaats.

Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, anders dan aan degenen waarmee wij als vereniging een overeenkomst hebben gesloten ten behoeve van dienstverlening aan onze leden. Deze zijn hierboven genoemd.

Uw rechten:

  1. Recht op correctie: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren. Wij spannen ons in om de persoonsgegevens die in ons bezit of beheer zijn nauwkeurig, compleet, actueel en relevant te houden op basis van de meest recente informatie die ons ter beschikking staat.
  2. Recht van toegang: U heeft het recht informatie te vragen betreffende de persoonsgegevens die we van u hebben, inclusief informatie over welke categorieën we persoonsgegevens in ons bezit of beheer hebben, waarvoor ze worden gebruikt, waarvoor we ze hebben verzameld. U heeft het recht om gratis een kopie te vragen van de persoonsgegevens die we van u hebben.
  3. Recht om gegevens te laten wissen: We kunnen uw persoonsgegevens wissen op uw verzoek, wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze waren verzameld.
  4. Recht om bezwaar te maken: U mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als gevolg van uw specifieke situatie.
  5. Recht om een klacht in te dienen: In het geval van een vermeende inbreuk of toepasselijke privacywetgeving kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming in het land waar u woont of waar de vermeende inbreuk plaatsvond.
  6. Uitoefenen van uw juridische rechten: Om uw juridische rechten te kunnen uitoefenen, neemt u schriftelijk of elektronisch contact met de secretaris.
  7. Bewaren van uw persoonsgegevens: We zullen de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld wissen als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld.
  8. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde onze privacyregels alsook deze privacyverklaring te wijzigen of bij te werken. Daarom nodigen we u uit om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is actueel op de datum van de 'laatste herziening' onder aan deze pagina. We zullen uw persoonsgegevens behandelen op een manier die overeenstemt met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben om ze anders te behandelen.

Vastgesteld in de ledenvergadering van de Verenigde Haagse Filatelisten te Den Haag op 16 oktober 2018

home landen knop

home Posthistorie knop

home Postwaardestukken knop

home stempels

home thematisch

home Overige